Игор Петрушевски

Игор Петрушевски

Игор Петрушевски е дипломиран машински инженер, енергетичар, со седумгодишно искуство во областите енергетика, енергетска ефикасност, заштита на животна средина.

  • Професионално искуство во областа на енергетска ефикасност, енергeтика и заштита на животната средина, Когенерација-комбинирано производство на топлина и електрична енергија, примена на ОИЕ, системи за климатизација, термовизиско мерење и анализа, енергетски контроли на згради, и CDM проекти. Овластен енергетски контролор на згради, експерт во реализација на енергетски контроли на градежни објекти (спроведено над 50 енергетски контроли на јавни објекти низ земјата, кои содржат анализа на енергетските карактеристики како и економска анализа на инвестициите во енергетска ефикасност).
  • Овластување Категорија А – за проектирање на техничка документација од областа на машинството
  • Овластување Категорија А – за надзорен инженер од областа на машинството
  • Овластување Категорија А – за инженер за изведба од областа на машинството
  • Овластен енергетски контролор на згради• Обучувач за енергетска ефикасност и Општинска енергетска база на податоци, за општинската администрација (вклучен во обука на повеќе од 140 учесници од 80 општини).
    • Работно познавање во вршење на енергетска контрола на системи за производство на енергија и потрошувачката на енергија во индустриските капацитети.
    • Работно познавање за развој на климатски проекти (развој на CDM проекти, подготовка на PIN-от, Примена на основните и методологиите за мониторинг, документација барања, и пресметување на намалување на емисиите и оценувањето на дополнителноста).

Socials