Игор Петрушевски

Игор Петрушевски е дипломиран машински инженер, енергетичар, со седумгодишно искуство во областите енергетика, енергетска ефикасност, заштита на животна средина. Професионално искуство во областа на енергетска ефикасност, енергeтика и заштита на животната средина, Когенерација-комбинирано производство на топлина и електрична енергија, примена на ОИЕ, системи за климатизација, термовизиско мерење и анализа, енергетски контроли на згради, и CDM...
Игор Петрушевски