BREEAM е основана во 1990 година како британски систем на вреднување на згради според зелени принципи. Тоа се користи за евалуација на нови згради и урбанистичкото планирање, како и упатства за постоечките објекти и урбани згради. Во зависност од видот и функцијата на недвижен имот, земјиште или зграда се оценува точки во 10 категории. Поени во секоја категорија се доделува пондерирана проценти во зависност од видот на оцени зграда. Поени во секоја категорија, а потоа се собираат заедно и квалификуваат според 6 степена позиција:

  •   <30% – не-сертифицирани
  •   30-44% – задоволителна
  •   45-54% – добра
  •   55-69% – многу добар
  •   70-84% – одлични
  •   85% – извонредна

Повеќето од точки може да се победи во категориите на енергија (21), а најмалку во категоријата на вода (6). На голема предност на овој систем е тоа што треба да се користи во целиот свет, бидејќи тоа е флексибилен и адаптибилен кон климатските услови и прописи на секоја земја.